ROLUL  INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

· Inspectoratul școlar este o unitate de specialitate a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, este subordonat acestuia, se organizează la nivel județean și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legii Educației Naționale in domeniul învățământului preuniversitar.

 · Inspectoratul școlar își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației Naționale, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației Naționale, precum și a ordinelor, precizărilor elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 · Prin activitatea managerială Inspectoratul școlar urmărește realizarea prevederilor Legii Educației Naționale referitoare la finalitățile învățământului, accesul la toate nivelurile și formele de învățământ ale cetățenilor, fundamentarea judicioasă a rețelei de învățământ, asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv-educativ de învățământ și educație.

 · Asigură și stimulează, în condițiile prevăzute de lege, descentralizarea la nivelul unităților subordonate acestuia.

 · Încheie contracte colective de muncă cu organizațiile sindicale, potrivit legislației în vigoare.

 · Asigură și urmărește aplicarea legislației, a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a altor acte normative emise de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului instructiv-educativ.

 · Asigură și coordonează aprovizionarea unităților de învățământ din subordine cu manuale pentru învățământul general obligatoriu, prospectarea pieței și lansează comanda de manuale pentru licee, școli profesionale și școli postliceale, asigură necesarul de programe școlare, planuri de învățământ, imprimate tipizate, ordine și instrucțiuni ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice precum și alte acte normative elaborate.

· Organizează și îndrumă activitatea de perfecționare a personalului didactic și nedidactic, de execuție și conducere, de cercetare pedagogică, precum și alte acțiuni de informare și perfecționare desfășurate în învățământul preuniversitar. În acest sens, coordonează și controlează activitatea Casei Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitățile și cercurile pedagogice și colaborează, în domeniul perfecționării, cu instituțiile de învățământ superior.

· Studiază activitățile cadrelor didactice și nedidactice de execuție și conducere, generalizează experiența pozitivă a acestora, îi stimulează în activitatea de cercetare științifică, elaborează lucrări cu caracter metodic și procedural.

· Asigură, în condițiile legii, organizarea și desfășurarea învățământului pentru populația școlară aparținând minorităților naționale.

· Elaborează studii, cercetări și propune Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice experimente și acțiuni privind implementarea reformei învățământului preuniversitar, în general, și pentru fiecare obiect de studiu, în special.

· Asigură organizarea, desfășurarea și finalizarea evaluării naționale, a repartizării computerizate și a examenelor de absolvire din unitățile de învățământ, precum și concursurile școlare pe obiecte de studiu și meserii, cultural-artistice și sportive de la nivelul județului, în condițiile legii și în conformitate cu regulamentele, normele și metodologiile elaborate în acest sens de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.