Legislatie

Scris de Administrator on .


Portal Legislativ


Legea Educație Naționale


Fișiere:
Act înființare ISJ Buzau
Dată 16-01-2018 Dimensiune fișier 429.8 KB Descărcare 543 Descărcare


Organigrama ISJ_Buzau
Dată 16-01-2018 Dimensiune fișier 1.24 MB Descărcare 859 Descărcare


ROF - ISJ_Buzau septembrie 2017
Dată 16-01-2018 Dimensiune fișier 447.68 KB Descărcare 765 Descărcare

 LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)


LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 dialogului social


ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare


ORDIN nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar


LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional


ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor (actualizata până la data de 20 august 2002*)


LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.


Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


LEGE nr. 248 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate


ORDIN nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice


LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011


LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice


 

ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016


STATUT din 10 august 2016

al elevului*)


ORDIN nr. 5.077 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018


ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017


 ORDIN nr. 5.071 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017


ORDIN nr. 5.070 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 EMITENTMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE


ORDIN nr. 5.074 din 31 august 2016 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017

 


 LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare


 


 


 


 


 ORDIN nr. 5.298 din 7 septembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos


 ORDONANȚĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017


 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017


 ORDIN nr. 4.772 din 28 august 2017 privind aprobarea modelului "Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor"


 HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018


 ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018


 LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public


 HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


 ORDIN nr. 4.959 din 2 septembrie 2013(*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat


 HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 septembrie 2017 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011


 HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 august 2017 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă


 ORDONANȚĂ nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA


 INSTRUCȚIUNE nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale


HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar


LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011


 ORDONANȚĂ nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


 ORDIN nr. 4.218 din 22 iunie 2017 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică


ORDONANȚĂ nr. 3 din 20 iulie 2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală


ORDIN nr. 3.915 din 18 mai 2017 privind aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasele a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică și învățământ profesional


 ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual


 ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018


 ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul școlar 2016-2017


 ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016


ORDIN nr. 5.638 din 11 decembrie 2017 privind aprobarea programei școlare a disciplinei opționale pentru învățământul liceal "Adolescență și autocunoaștere - clasele IX-XII"


 ORDIN nr. 5.645 din 12 decembrie 2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019


 HOTĂRÂRE nr. 959 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional


 ORDIN nr. 5.658 din 14 decembrie 2017 privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic


 ORDIN nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale


 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice


 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat


 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene


HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților


 LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale


 ORDIN nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019


 ORDIN nr. 3.217 din 16 februarie 2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul special al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România


 ORDIN nr. 3.242 din 23 februarie 2018 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019


 ORDIN nr. 3.220 din 19 februarie 2018 privind structura anului școlar 2018-2019


 ORDIN nr. 5.677 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul liceal


 ORDIN nr. 3.108 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2018


 ORDIN nr. 5.864 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională "Mai întâi caracterul" din învățământul primar și gimnazial


 ORDIN nr. 3.027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016


 ORDIN nr. 5.676 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea unor programe școlare pentru învățământul primar și pentru învățământul gimnazial


 ORDIN nr. 5.863 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională "Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate", clasa pregătitoare - clasa a IV-a și clasele a V-a - a VIII-a


 ORDIN nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.485/2017


 ORDIN nr. 15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate


 ORDIN nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat


 HOTĂRÂRE nr. 65 din 1 martie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat


INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 11 decembrie 2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015


 


 Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare


 

Reclamaţie administrativă 1
Dată 25-03-2016 Dimensiune fișier 29.99 KB Descărcare 1,627 Descărcare

Reclamaţie administrativă 2
Dată 25-03-2016 Dimensiune fișier 51.78 KB Descărcare 1,132 Descărcare

Lista Documentelor de Interes Public
Dată 19-10-2018 Dimensiune fișier 1.04 MB Descărcare 232 Descărcare