Program de formare Foredu

Scris de Administrator on .

Programele de formare ForEdu

(311 ore – 90 credite profesionale transferabile)

ForEdu 1: TIC – e-Educaţie (90 ore, 30 CPT)

Discipline:

– Aplicaţii informatice pentru utilizatorul Mileniului III

– Tehnologii multimedia în mediul educaţional

– Integrarea aplicaţiilor Web 2.0 în educaţia modernă
ForEdu 2: Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe (89 ore, 25 CPT)

Activităţi proiect Foredu

Scris de Administrator on .

Activităţi proiect

Actualizare 15.06.2013

A1 / Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului

Iniţiată: 1.10.2010 (L01)

Data sfârşit: 30.10.2010

Stadiu: finalizată

Acţiuni desfăşurate:

– constituire echipă de management şi implementare proiect

– selecţie persoane pentru ocuparea posturilor de MO şi AO

– organizare şi defăşurare şedinţă de început de proiect

– realizare Plan de management proiect

– realizare Plan de achiziţii proiect

A2 / Informare, promovare şi publicitate

Iniţiată: 1.10.2010 (L01)

Data sfârşit: 31.03.2014

Stadiu: în derulare (activitate continuă pe toată perioada de implementare)

Acţiuni desfăşurate:

– realizare/actualizare Plan de vizibilitate proiect

– elaborare şi utilizare şablon pentru documentele proiectului cuprinzând elementele obligatorii de identitate vizuală

– publicare anunţuri privind lansarea proiectului în presa locală şi naţională

– susţinere conferinţe de presă de lansare proiect şi de progres, câte una în Tâgovişte şi Buzău

– furnizare de servicii de informare, promovare şi vizibilitate

– realizare şi distribuire materiale informative (pliante, broşuri, mape de prezentare, pixuri)

– realizare/administrare pagină web a proiectului www.foredu.ro

– realizare afişe specifice proiectului (pt. sediu proiect, spaţiu specific de arhivare, locaţii de formare, etc)

A3 / Achiziţia şi furnizarea serviciilor de auditare a proiectului

Prezentare proiect Foredu

Scris de Administrator on .

Obiectivul general al proiectului:

Formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional.

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

2. Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învaţare-evaluare şi TIC în implementarea curriculumului centrat pe competenţe.

3. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei şi gestionării situaţiilor de criză la nivelul structurilor de învăţământ.

Proiectul contribuie la obiectivul Axei Prioritare 1 prin dezvoltarea unui program de formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care să furnizeze o educaţie continuă modernă de calitate, corelată cu cerinţele în continuă schimbare de pe piaţa muncii. Prin acest program de formare continuă se urmăreşte dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, de utilizare a metodelor interactive de predare-învăţare, curriculare, de managementul clasei, conflictului, crizei, dar şi metodologice. Astfel, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Domeniului major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU de dezvoltare a capitalului uman. Calitatea instruirii şi dobandirea unor noi abilităţi de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar devin factori de competitivitate şi asigură oportunităţi în vederea participării pe o piaţa a muncii modernă şi flexibilă.

Proiectul contribuie la atingerea temelor şi obiectivelor orizontale astfel: